Mellanstadiet

 

I skolår 4-6  bygger vi våra dagar kring fem grundtankar; gemenskap, trygghet, ansvar, livslångt lärande, kreativitet och framtidstro i Maria Montessoris anda.

Trygghet: Under terminen pratar vi om de trivselregler som skolan har. Vi pratar också om hur arbetsmiljön skall vara i klassrummet och hur vi är mot varandra.

Ansvar: Innebär att eleverna under läsåret tar ansvar för städuppgifter och är matvärd och dukvärd.

Ansvar är också att hålla ordning på sitt material och städa efter sig och ställa iordning material efter eleven använt det.  Detta är oerhört viktigt eftersom vi är många som delar på utrymmet i mellanstadiets lokaler. Eleverna tränar på att sortera och strukturera sitt material i en pärm och i en mapp.

Ansvar och trygghet och gemenskap: Tänker vi mycket på under våra raster. Det viktigaste är att alla elever får vara med och leka, alltid. Olika åldrar har olika gränser hur långt de får gå upp i skogen.  Eftersom ansvaret ökar ju äldre eleverna blir får mellanstadiet gå utanför skolgården och kan då gå en gå-slinga eller gå till fotbollsplanen som ligger i närheten.

Ansvarstanken återkommer också under veckan och då i samband med att eleverna går till/från idrotten på Mimers hus.

Livslångt lärande och framtidstro: Eleverna har också en utvärderingsbok (u-boken) som de har med sig under sin skoldag. Boken innehåller en veckoplanering och en veckoutvärdering och räcker för en termin. Eleverna använder den för att planera och skriva in när arbeten skall göras och när de skall vara klara och andra viktiga saker som inte får glömmas bort. I denna skriver också eleverna in sina mål som de skall jobba med under terminen.

Kreativitet: Eleverna förväntas söka fakta och göra aktiva val i sin skolvardag. Eleverna måste själva anstränga sig både kroppsligt och tankemässigt att hitta fram till målen.  Vi pedagoger finns där som stöd men vi låter eleverna själv hitta vägen fram. Vi försöker också ge eleverna olika valmöjligheter att påverka sitt sätt att utföra sina uppgifter på.

Framtidstro: Innebär att pedagogerna vill förmedla till barnen att vi vuxna tror på deras förmåga och att de också skall tro på sig själva och sin utveckling. Eleven måste själva förvalta viljan att lära mer och visa intresse och att det är eleverna som själva äger sin kunskap.

Pedagogerna  i så 4-6

IMG_3480IMG_3475