Om Älvkullen

Maria Montessoris pedagogik

montesori 1Miljön i en Montessoriskola är anpassad så att den tillfredsställer barnets behov av stimulans, frihet och rörelse. Golvytan är stor nog att inbjuda till rörelse och till att sitta och arbeta enskilt eller flera tillsammans. Allt pedagogiskt material har sin särskilda plats, är av god kvalitet och är självrättande. Sakerna är lockande, står i barnens höjd och byts ut efter behov och intresse. Den anpassade miljön ger barnen möjligheter att ”göra själv” vilket är en förutsättning för att barnet skall uppnå självständighet, behålla sin medfödda nyfikenhet och vara trygg.

 

Föräldraengagemanget

parents 2Älvkullen bygger på ett aktivt föräldraskap. När man väljer vår skola så gör man som förälder ett aktivt val, detta engagemang behöver upprätthållas under hela barnens skoltid. Älvkullen har en strävan att ha den bästa personalen anställd, detta ger oss en trygghet och en kreativ miljö så att våra pedagoger kan ägna sin tid åt det de är specialister på, nämligen att undervisa och lära våra barn. Detta räcker inte till då utbildningen är ett livslångt lärande som inte bara äger rum inom skolans lokaler utan även i övriga samhället och i hemmet. Det är just i hemmets miljö vi som skola har ett behov av ett aktivt föräldraskap, där ni som föräldrar skapar förutsättningar för era barn och deras trygghet vilket ger en god studiemiljö. Vi eftersträvar ett föräldraskap där ni föräldrar ger era barn de bästa förutsättningar för en trygg skolgång och nyttjar de möjligheter som skolan erbjuder. Även en öppen dialog mellan er föräldrar och skolans personal är av stor vikt för era barns utbildning. För att så mycket resurser som möjligt skall gå till barnen krävs att man som förälder också är engagerad i skolans verksamhet. Man skall delta på städdagarna, ställa upp som klassförälder, vara aktiv i en arbetsgrupp och på så sätt bidra till en stark och engagerad skola. Det är viktigt för våra barns bästa!

 

Organisationen (styrelse)

Älvkullen är en stiftelse som också innehar ett aktiebolag. Syftet med stiftelsen är att bedriva montessoribaserad utbildning F-9 med en hög kvalitet och god ekonomisk hushållning. Förskolan ligger under aktiebolaget medan skolverksamheten bedrivs i stiftelsen. Styrelsen i såväl stiftelsen som aktiebolaget är huvudmän av skolan. Att vara huvudman innebär att bära det yttersta ansvaret, dock leder inte styrelsen den dagliga verksamheten utan detta gör en rektor som direkt rapporterar till styrelsen. Rektorn arbetsleder all vår personal operativt och är pedagogiskt ansvarig.